Ten aanzien van de website www.nederlands-indie.info wijzen we u op het volgende:


De op deze website getoonde informatie wordt met constante zorg en aandacht samengesteld.

Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Het recht wordt voorbehouden om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hoewel alles in het werk gesteld wordt om misbruik te voorkomen, is/zijn de beheerder(s) niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein, deze zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men deze website.

Hoewel de beheerder(s) uiterst selectief is/zijn ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan hij/zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door de beheerder(s) wordt onderhouden wordt afgewezen.

De beheerder (s) sluit / sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, welke aard dan ook, die voortvloeit uit, of in enig opzicht verband houdt met de website.

Copyright:

De beheerder(s) heeft/hebben zijn/hun best gedaan om eventueel copyright op getoonde informatie en/of afbeeldingen te achterhalen. Het kan echter voorkomen dat er toch rechten bij anderen rusten. In dat geval verzoeken wij u ons onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen, waarna informatie en/of afbeeldingen worden verwijderd.

Doel:

Deze website heeft geen commerciele doeleinden.


With regard to the website www.nederlands-indie.info

please note the following:


The information displayed on this website is compiled with constant care and attention.

Nevertheless, it is possible that information published on the site may be incomplete and/or incorrect. The information on the site is regularly supplemented and/or adapted. The right is reserved to make any changes with immediate effect and without any notification.

Although every effort is made to prevent abuse, the administrator(s) is/are not liable for information and/or messages sent by users of the website via the Internet.

Certain (hyper)links in this site lead to websites outside the domain, these are included purely to inform the visitor. If these links are activated, you will leave this website.

Although the administrator(s) is/are extremely selective with respect to the sites referred to, he/she cannot guarantee the content and functioning thereof, nor the quality of any products or services offered thereon. Any liability for the content of websites not maintained by the administrator(s) is rejected.

The administrator(s) excludes all liability for any direct or indirect damages of any kind arising from, or in any way related to, the website.

Copyright:

The administrator(s) has/have done his/her best to ascertain any copyright on information and/or images displayed. However, it may happen that rights belong to others. In that case, please notify us immediately, after which information and/or images will be removed.

Purpose:

This website has no commercial purpose.Please scroll down for the English version