ANBI STATUS


WAT BETEKENT EEN ANBI-STATUS?


Er zijn twee soorten giften: gewone giften en periodieke giften. Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en Stichting Nederlands-Indië de gift vastleggen in een overeenkomst.


Dit kan zonder tussenkomst van de notaris door een door de Belastingdienst speciaal beschikbaar gesteld formulier in te vullen.


Stichting Nederlands-Indië is over de ontvangen (periodieke) giften geen schenkingsbelasting verschuldigd. Wanneer de schenking geschiedt in de vorm van een erfenis of legaat, dan is Stichting Nederlands-Indië eveneens vrijgesteld van erfbelasting.


Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken.


Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Uitgebreide informatie over dit onderwerp is te vinden op de website van de Belastingdienst.


STATUTAIRE GEGEVENS


  1. Statutaire naam: Stichting Nederlands-Indië
  2. Adres: Sophiapromenade 88, 3344PM Hendrik-Ido-Ambacht
  3. Anbi-status toegekend per 26 januari 2024
  4. Kamer van Koophandel nummer: 87279657
  5. Fiscaal nummer (RSIN): 8642 54 209
  6. IBAN: NL xx xxx ten name van Stichting Nederlands-Indië te Hendrik-Ido-Ambacht
  7. Bestuurssamenstelling: Er is sprake van een onbezoldigd bestuur. Meer informatie klik hier.
  8. Beloningsbeleid: Stichting Nederlands-Indië voert geen beloningsbeleid uit.
  9. Algemene doelstelling: Het via beeldmateriaal versterken van de kennis in de Nederlandse samenleving omtrent de geschiedenis van Nederlands-Indië/Indonesië, de Indische Nederlanders en hetgeen hen is overkomen als gevolg van de Japanse bezetting (1942-1945).


VERMOGEN


Besteding van het vermogen:

Alle subsidies, donaties, schenkingen etc. worden ingezet om de projecten en de operationele kosten te kunnen bekostigen. Indien er na aftrek van bovenstaande kosten geld overblijft wordt dit geld gereserveerd voor het volgend jaar.


Beheer van het vermogen:

Het vermogen van de stichting wordt beheerd door de penningmeester. De penningmeester beheert het vermogen maar overlegt met het bestuur over de besteding van het vermogen.


JAARVERSLAGEN